BLODAU’R MAES

wildflower

Os byddwch yn hiraethu am weld dolau a chaeau fel yr oeddent slawer dydd, gallwch ymweld â Chae Blaen-dyffryn, gwarchodfa natur fechan sy’n werth ei gweld. Gan deithio i ochr ddwyreiniol Dyffryn Teifi ar hyd yr A485 i gyfeiriad Llanbedr, fe ddowch i Gwmann. Trowch i’r dde a dilyn heol y porthmyn tuag at Lanymddyfri. Tua dwy filltir ar ôl pasio un o hoff dafarndai’r porthmyn, y Ram, fe welwch y warchodfa. Dim ond un cae sydd yno ond mae’n llawn blodau. Yn eu plith gwelir pysen-y-ceirw, y bengaled, lloer-redynen a hyd yn oed ambell degeirian prin megis tegeirian llydanwyrdd. Yn ystod yr haf a’r hydref, bydd gwartheg ac asynnod yn cael pori yno er mwyn rheoli’r porfa a rhoi cyfle i blanhigion eraill ffynnu.

Cliciwch yma i lawrlwytho gwybodaeth.

  • Hyd: un cae yn unig, ar lethr
  • Amser: ymweliad byr, oni bai eich bod am dynnu lluniau neu aros i fyfyrio
  • Natur y tir: hawdd cerdded arno

Llun: Whiteaster/Shutterstock