dyma ni

Mae’r map hwn yn rhoi syniad i chi o lwybr yr afon Teifi, sy’n ffin naturiol rhwng Ceredigion a sir Gâr am filltiroedd lawer. Wedyn, yn agosach at yr arfordir, daw’n ffin rhwng Ceredigion a sir Benfro. Felly mae Dyffryn Teifi’n hwylus iawn i bawb yng Ngorllewin Cymru! Y prif drefi, gan ddilyn yr afon o’r dechrau’n deg, yw: Tregaron, Llanbed, Llanybydder, Llandysul, Castell Newydd Emlyn ac Aberteifi. Rhwng y trefi mae mannau eraill i aros er mwyn cael lluniaeth, wrth gwrs, yn ogystal â golygfeydd hyfryd ac ardaloedd distaw, llonydd. O’r afonydd sy’n dechrau ac yn diweddu yng Nghymru, heb groesi’r ffin unwaith, yr afon Teifi yw’r afon hiraf. O Lynnoedd Teifi ym Mynyddoedd Cambria yr holl ffordd i Landudoch a thraeth Poppit, mae’n hudolus.

Ydych chi am dreulio diwrnod neu ddau yn yr ardal? Mae digon o syniadau gyda ni fan hyn os oes eisiau help arnoch chi i gynllunio’ch amser.

Mae’r bobl sy’n byw a gweithio yn yr ardal hon wedi hen arfer â rhannu cyfrinachau a hoff deithiau, boed yn deithiau cerdded, beicio neu ambell siwrnai yn y car. Mae grŵp o bobl go wahanol i’w gilydd yn cyfrannu at y blog hwn ond mae un peth gennym yn gyffredin, sef yr awydd i werthfawrogi’n milltir sgwâr. Rydym am i ymwelwyr fwynhau’r cynefin hwn ond rydym hefyd am ddod i’w nabod yn well ein hunain. Felly byddwn ninnau hefyd ar drot o gwmpas yr ardal o bryd i’w gilydd – gobeithio!

Mae teithiau yn y blog sydd wedi eu tynnu ynghyd o fannau eraill, o’r we neu o ffynonellau lleol, felly bydd dolen i fynd â chi atynt. Rydym hefyd wedi rhoi ambell daith sylfaenol at ei gilydd ein hunain i’ch galluogi i yrru o gwmpas yr ardal a chael blas ar ei chymeriad. Mae amrywiaeth o syniadau yn y blog i’ch galluogi i gael diwrnod i’r brenin yn Nyffryn Teifi. Gallwch yrru o gwmpas, gallwch feicio neu gerdded neu ddewis ffordd mwy anturus fyth o fwynhau’r afon neu’r goedwig. Os bydd hi’n bwrw glaw, mae wastad rhywbeth i’w wneud yn yr ardal hon.

Siwrnai o gwmpas Cenarth

Mae’r rhaeadrau yng Nghenarth wedi denu ymwelwyr ers Oes Victoria. Tybed faint o luniau teuluol sydd wedi eu tynnu ar y bont osgeiddig hon, gyda’r felin yn gefndir? Faint sydd wedi gweld yr eogiaid hardd yn neidio dros y rhaeadr ar eu taith i fyny’r afon i fridio? Ar y siwrnai hon gallwch alw yng Nglyneithinog a gweld Caws Cenarth yn cael ei wneud, ac yna beth fyddai’n well na phicnic ar lan yr afon?

Dre-fach Felindre i Henllan

Mae Amgueddfa Wlân Cynru yn drysor o le. Gallwch dreulio oriau dim ond yn Nre-fach Felindre ei hun – gan drafod gyda’r staff profiadol a chyfeillgar yn yr amgueddfa a dysgu cymaint ganddynt. Mae adnoddau gwych ar gael i ddysgwyr hefyd, os oes rhwyun yn y teulu’n dysgu Cymraeg. Gallwch fynd yn eich blaenau wedyn (ar ôl te a chacen hyfryd yn y caffi?) i Henllan. Tren stêm, oriel, cyfle am dro bach yn y coed. Mae hon yn siwrnai i feicwyr neu fodurwyr.

 

<strong>Oes hanesion gyda chi?</strong>

Mae’n braf medru rhannu syniadau a sylwadau a ddaeth oddi wrth ymwelwyr i’r ardal. Yn yr adran hanesion cewch luniau a phytiau gan gerddwyr, beicwyr ac ymwelwyr brwd. Os oes gennych chi awgrymiadau am siwrnai arbennig neu os hoffech rannu lun neu fideo, cysylltwch â ni ar xxxx Bydd yn bleser cynnwys eich hanes.